דלג לתוכן המרכזי

תקנון האתר

תנאי שימוש

כללי

אורגד ח.ש.ן בע"מ (להלן: "אורגד ח.ש.ן") בעלת ומפעילת רשת מסעדות " בורגראנץ' "
משיקה בזאת אתר אינטרנט עבור שירות הזמנת משלוחים באתר האינטרנט והאפליקציה
( להלן :"האתר").

השימוש באתר כפוף להסכמת המשתמש (להלן: "המשתמש" ו/או "המזמין") לעשות בו
שימוש בהתאם לכללים שיפורטו להלן וכן בהתאם להוראות כל חוק ודין לרבות אך לא רק
הוראות שיחולו על שימוש באתרים, כפי שיהיו מעת לעת (להלן : "הוראות הדין").

להלן כללי השימוש באתר. שימוש באתר משמעו אישור והסכמה לקבלת כללי השימוש
והתחייבות לפעולה בהתאם להם כמו גם בהתאם להוראות הדין.

במקרה של הפרת כללי השימוש, רשאית אורגד ח.ש.ן ו/או מי מטעמה ו/או כל רשות להביא
להפסקת השימוש ע"י המשתמש ו/או לנקוט באמצעים שונים, לרבות בהליכים משפטיים.
תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

שירות המשלוחים

הזמנת משלוח מותנית במילוי פרטי המשתמש בטופס ההרשמה באתר. על המשתמש למלא
טופס הרשמה זה בעת השימוש הראשוני באתר. המשתמש מתחייב למסור פרטים מלאים,
נכונים ומדוייקים הכוללים בין היתר: שם, מספר ת.ז., כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר
אלקטרוני. אין לעשות שימוש באתר תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר. הגשת
פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים.

מסירת פרטי המשתמש ונתונים אחרים אודותיו באתר או במוקד הטלפוני, תהווה הסכמה
והיתר לאורגד ח.ש.ן לעשות בהם שימוש לצורכי פרסום ולשם מתן שירותיה באמצעות אתר
זה או באמצעות הודעת מסר קצר לרבות, שיפור השירותים בכלל זה הסכמה לקבלת
מסרים, הודעות ,תכתובות, שאלונים, בדיקות תקופתיות, סקרים וכו' שנועדו לשפרם ולשפר
את השירות כלפי לקוחות בורגראנץ.'

אורגד ח.ש.ן תערוך משלוחים עד לכתובת המשתמש באזורי החלוקה המוגדרים בלבד.
יובהר כי שירות המשלוחים מוגבל לאזורי חלוקה ואורגד ח.ש.ן תוכל לערוך שינויים באזורי
החלוקה מעת לעת ומבלי הודעה מראש.

שירות הזמנת משלוח באתר מותאם לשעות פעילות המשלוחים בסניפים ועלול להשתנות
מעת לעת ומבלי הודעה מראש. זמן הגעה משוער יצוין בעת ביצוע ההזמנה וזאת בהתאם
למועדי ההזמנה ולסניף ממנו בוצעה ההזמנה. בכל מקרה, אורגד ח.ש.ן מסירה מעל עצמה
אחריות בנוגע לאיחור באספקת המוצר בשל נסיבות שאינן מצויות בשליטתה ואשר יש בהן
כדי לסכל את הגעתו של המשלוח במועדו ובהן מסירת פרטים כוזבים בידי המזמין, מסירת
פרטים בלתי מדויקים בידי המזמין, סגירת כבישים וחסימת התנועה בידי גורם חיצוני, אסון
טבע, מצב חירום לאומי, מזג אוויר סוער. רשימה זו הינה חלקית ואיננה ממצה נסיבות
כאמור.

שירות הזמנת משלוח באתר מותנה בהזמנה בעלות מינימלית בהתאם למופיע באתר, או באפליקציה בעת ביצוע ההזמנה, לא כולל דמי משלוח שייגבו עבור כל הזמנת משלוח.

אמצעי התשלום באתר הינו כרטיסי אשראי או מזומן.

אשראי – אישור ההזמנה מותנה בשימוש בכרטיס אשראי בתוקף, ובאישור מטעם חברת
האשראי.
מזומן – אישור ההזמנה מותנה בזיהוי המזמין באתר באמצעות קוד אשר יישלח בהודעת
טקסט לטלפון הנייד שימסור המזמין. יובהר כי השלמת הזיהוי באתר תהווה אסמכתא
לביצוע ההזמנה והמזמין לא יוכל להתכחש לביצוע העסקה והוא יחויב במלוא עלות העסקה.
בהתאם להוראות הדין, לא ניתן לבטל מוצר שהוזמן באמצעות אתר זה, וכל ביטול מצד
המזמין, יהא על אחריותו בלבד.

המחירים המפורסמים באתר מצויים בשיקול דעתה הבלעדי של אורגד ח.ש.ן והיא רשאית
לערוך כל שינוי במחירים. כמו כן, המזמין לא יכול להביע כל הסתייגות ו/או טענה אודות
המחירים וטענה כי המחיר בקניה ישירה באחד מסניפי אורגד ח.ש.ן נמוך יותר לא ישמש
כעילה לביטול העסקה

איסוף עצמי

אורגד ח.ש.ן תאפשר למשתמש לערוך איסוף עצמי מסניפי הרשת המצויים באזורי החלוקה
המוגדרים. במקרה של בחירה באיסוף העצמי, האחריות על איסוף המוצר, וזמן ההגעה
למזמין חלה על המשתמש בלבד. אורגד ח.ש.ן תשמור למזמין באמצעות איסוף עצמי את
המוצר אותו הזמין עד ל – 10 דקות בלבד לאחר חלוף המועד שצוין ע"י המזמין. אורגד ח.ש.ן
מסירה מעל עצמה אחריות לאי אספקת המוצר ובמקרה שמזמין לא התייצב לאיסוף העצמי,
הוא יחויב במלוא התשלום עבור המוצר.

תכני האתר

אתר זה יכול להכיל כל מידע שאורגד ח.ש.ן תבחר למסור אותו כשירות לציבור, לרבות
הפניות לאתרים שונים באמצעות קישורים, הפעלת פורומים, סקרים, סטטיסטיקות, ניתוחים,
הערכות או כל מידע אחר. מידע זה נמסר בלא אחריות לתוכנו, אין לראות במידע המלצה
לפעולה ואין להסתמך עליו בלא ביצוע בדיקה נוספת.

אורגד ח.ש.ן לא תהא האחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף לגוף ו/או לרכוש של משתמש ו/או
צד ג' ככל שיגרם בשל ו/או בקשר לשימוש באתר, תכניו, הסתמכות עליהם לרבות השפעת
תכנים על משתמש ו/או צד ג' ו/או השפעתם על תכנה, חמרה ו/או ציוד קצה בו ו/או
באמצעותו נקלטו.

ניהול האתר

אורגד ח.ש.ן שומרת על כל זכות לשנות את האתר מעת לעת , לערוך בו או בתכניו כל שינוי
עיצובי, תכני ו/או אחר. אורגד ח.ש.ן שומרת על זכות לסגור את האתר כולו ו/או חלקו בכלל
ו/או לקבוצות משתמשים, ו/או להפסיק את פעולתו של האתר כולו ו/או חלקיו. אורגד ח.ש.ן
לא תהא מחויבת להודיע מראש על כל שינוי שתערוך באתר.

זכויות יוצרים באתר

זכויות היוצרים, הקניין הרוחני וכל זכות אחרת באתר, בעיצובו, בתוכנה בה נעשה שימוש
במסגרתו, בטקסט ובכל מידע אחר הכלול בו הם ויהיו של אורגד ח.ש.ן בלבד. אין העתיק,
להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי דבר מכל אלו ו/או חלקו אלא אם התקבלה
הסכמתה מראש ובכתב של אורגד ח.ש.ן ובכפוף להסכמה זו אם נתנה. סימני המסחר
המופיעים באתר הם קניינה של אורגד ח.ש.ן או, אם פורסמו על ידי מפרסמים מורשים
קניינם של אלו. בשום מקרה, אין לעשות כל שימוש בסימני מסחר שבאתר אלא בהסכמה,
בכתב ומראש של בעליהם.

אחריות משתמש

משתמש שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש או ניגוד להוראות דין ישא לבדו
באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לאורגד ח.ש.ן ו/או לכל אדם אחר.


משתמש שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש או להוראות הדין כזה יהא מחויב
לפצות את אורגד ח.ש.ן ולשפות אותה ו/או את עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ,או מי מטעם
אלו על כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם –
ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט הכל אם דרישה ראשונה ועל פיה.


אורגד ח.ש.ן רשאית להפסיק את השימוש באתר בכל מקרה של פעולה בניגוד לכללי
השימוש ו/או הוראות הדין ואולם אין באי הפסקת שימוש, כדי לפטור את המשתמש
מאחריות כאמור לעיל ולהווה איסור ו/או הסכמה לפעולה כאמור.

ביטול עסקה

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

פטור מאחריות

פטור מאחריות של אורגד ח.ש.ן, משמעו פטור מכל אחריות לנזק ישיר או עקיף למשתמש
ו/או לכל צד ג'. פטור מאחריות כלפי אורגד ח.ש.ן יחול גם לגבי כל חברה בת, חברה
מסונפת, חברה קשורה, בעלי מניות, דירקטורים, נושאי משרה אנשי הנהלה, עובדים, וכל מי
שפועל מטעם אלו ו/או בשמם הכל בין אם צוין הדבר מפורשות להלן ובין אם לאו.

תמונות באתר /אפליקציה

התמונות להמחשה בלבד

מבנה התפריט

הגדלת הארוחה מגדילה את התוספת והשתייה בלבד, למעט שתייה בבקבוקים.

מדיניות פרטיות

אנו בחברת בורגראנץ' (אורגד ח.ש.ן בע"מ) מתייחסים בכבוד לפרטיות לקוחותינו ומחויבים לשמור עליה, לכן אנו מפרטים במסמך זה באופן מרוכז את כלל הדרכים בהם אנו אוספים מידע, לרבות מטרות השימוש במידע זה במסגרת השימוש שלך באתר החברה ו/או באפליקציה ו/או בעמדות השירות העצמי בסניפים.

הנך מתבקש/ת לקרוא מסמך זה בטרם תעשה/י שימוש באתר ו/או באפליקציית בורגראנץ' ו/או בעמדות השירות העצמי בסניפים. תקנון האתר ותנאי השימוש המפורטים בו הינם חלק בלתי נפרד ממסמך זה, כך גם ביחס לתקנון מועדון הלקוחות ותנאי השימוש המפורטים בו עבור חברי המועדון.

מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר אך פונה לשני המינים.

מסירת פרטים בעת הזמנה

על מנת לעשות שימוש באחת האפשרויות של האתר/ אפליקציה/ עמדות השירות העצמי בסניפים עלייך למלא את פרטייך האישיים. מסירת הפרטים נחוצה לצורך הספקת הזמנתך.

עם מסירת הפרטים הנך מסכים לחברת בורגראנץ' לעשות שימוש בהם לצורך מתן שירותיה, פרסום ושיפור השירות באמצעות האתר/ אפליקציה/ הודעות SMS. באפשרותך להסיר הסכמה זו בכל עת.

יובהר כי החברה לא תמסור את פרטייך האישיים כפי שנמסרו על ידך לאף מפרסם. אך ייתכן ויעבור מידע סטטיסטי בלתי מזוהה על פעילות המשתמשים באתר.

שימוש ב-COOKIES

אנו אוספים מידע בעת השימוש בדפדפן באמצעות שימוש ב-COOKIES שימוש זה נעשה לצורך שמירת סשן הגלישה והעדפתך כלקוח.

לידיעתך כיום בחלק מהדפדפנים ניתן לחסום את השימוש בCOOKIES, ככל שאתה מעוניין בכך עלייך לבדוק זאת ישירות מול הדפדפן בו הנך משתמש.

תשלומים ופרטי אשראי

בעת התשלום על ההזמנה באמצעות כרטיס אשראי הנך נדרש להזין את פרטי כרטיס האשראי. אנו עובדים עם חברות סליקה בעלות תקני הצפנה מהגבוהים והמובילים (תקן PCI) ככל שתבחר בעת ביצוע התשלום באפשרות של שמירת פרטי כרטיס האשראי, פרטים אלו יישמרו בחברת הסליקה עצמה ובכפוף לתנאיה בלבד ובכל מקרה לא יישמרו בשרתיה של חברת בורגראנץ'. 

נתוני מיקום

בעת השימוש באתר ו/או באפליקציה יוצע לך להפעיל את שירותי המיקום (GPS) זאת לצורך קבלת הצעה לגבי הסניף הקרוב למקום הימצאך, אנו איננו שומרים נתונים אלה אודות מיקומך.

הרשאת שירותי המיקום מופעלת באמצעות המכשיר בו הנך משתמש, ככל ואינך מעוניין בכך באפשרותך לבטל זאת באמצעות שינוי ההגדרות המכשיר שברשותך.

ככל ולא תינתן הרשאת המיקום לא נוכל לתת לך הצעות ביחס לסניפים הקרובים למקום הימצאך.

מידע אנונימי סטטיסטי (אגרגטיבי)

כחלק מרצון החברה להשתפר, ולתת שירות באופן מיטבי למשתמש האתר ו/או האפליקציה אנו משתפים מדי פעם מידע אגרגטיבי עם ספקי שירות שלנו, לרבות מפרסמים. מידע זה אינו מכיל מידע המאפשר את זיהוייך האישי והוא משמש כאמור לפיתוח תוכניות ותוכן פרסומי שעשויים לעניין את קהל לקוחותינו באתר ו/או האפליקציה ו/או פרסום בפלטפורמות צד ג'.

אחסון ושימוש בשירותי ענן

אנו עשויים להשתמש לצורך אחסון מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לגבולות ישראל.  חברת שירותי הענן אינה רשאית לשתף או להשתמש בעצמן במידע שלא עבורנו או לצורך תפעול השירות של האתר ו/או האפליקציה.

הרשמה לאתר ולחברי מועדון הלקוחות

ככל ובחרת להצטרף למועדון הלקוחות מחובתך לעבור על כלל תנאי השימוש המצויים בתקנון מועדון הלקוחות.

יובהר כי בהצטרפותך למועדון ומסירת הפרטים אודותייך מהווה הסכמה להצטרף לדיוור של מועדון הלקוחות אשר יישלח מעת לעת באמצעות דוא"ל/ טלפון/ SMS. באפשרותך להסיר בכל עת את הסכמתך לקבלת הדיוור בהודעת הסר מתאימה, בהתאם לאמור בפרסום שנשלח בדו"אל ו/או בטלפון או לחילופין באתר ו/או באפליקציה על ידי ביטול הסימון במקום המיועד לכך.

המידע אשר תמסור לחברת בורגראנץ' במסגרת הצטרפות לתקנון יישמר בידי הנהלת המועדון וייעשה בו שימוש אך ורק למטרת תפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק של מועדון הלקוחות.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

•   במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.

•  אם תבצע באתר ו/או באפליקציה, פעולות שבניגוד לדין;

•  אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

•  אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

זכות העיון במידע

אנו מביאים לידיעתך כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע.

בנוסף, אדם שעיין במידע זה ומצא כי אינו נכון, שלם, או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. במידה וברצונך לפנות אלינו בעניין זה יש לעשות זאת באמצעות פנייה בצירוף כלל הנתונים לכתובת הדוא"ל: digital@bk.co.il.

אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה אף זכאי לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

אבטחת מידע

אנו מיישמים במערכותינו מערכות ונהלים עדכניים לצורכי אבטחת המידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אך חשוב להבין כי אף אמצעי אינו חסין באופן מלא בפרט כאשר מדובר בפעילות מקוונת.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות מדיניות זו, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית באתר ו/או באפליקציה ו/או בעמדות השירות העצמי בסניפים.

בכל פנייה בנוגע למדיניות פרטיות זו הנך מוזמן ליצור עמנו קשר באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת digital@bk.co.il או באמצעות פנייה באתר / אפליקציה.